Unterhaltungsblatt : (12.1.1894) 4. Augsburg
AlleABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  • Ritter

    Eques / Ordo equester / Rittertum / Ritterideal / Chevalier / Ritterschaft