Page
PRifcFATIO .
AQus thermalesab omni acvo . maximam admiratioi
ncm habuerunt , nullibi admirabilius Natura lufit , &
quia deploratosafredtus, & morbos,quos aliorurcmcdio -
rnmgeneranullapocerant , lanabant ; Antiqui Ethniciil -
las Diis , Dcabusquc Immortalibus fuis , confecrarunt : ut
Caldcrianas/ww ^ iClufinas / 3 ! ^ » / ^ ^ • , HyegU Albulas ;
Mammona Bourbonicas ; Apollmi , has Granias ; lovi -
^ « falias & c . A Divis quoquc , & magnis viris Chriftiani
quasdam nominarunt : ut iriUngariaeRcgno,S . Vladis -
iaj , in ItaliaS , Maria , S . Helenx , S : Caffiani , in Gal -
lia AquasSexrias , a Caio Scxtio ; Nerias a Nerone ; in
Gcrmania,Granias , a Granio - . in Bohcmta Carolinas , a
Carolo Casfare , & c . In illis qnid Sacrt , quid Miraculofi
Ariftbteles & Plinius ccnfuerunc ; Martialis Poeta Blanda .
donaT ^ atur * ; Gcntiicsalir AuxilUtrices Dtorum manut :
Medici utLangius , facraDeiDona ; Andernacus , Savo -
narola,Sa » ffuarM appellarunt . & c . Do & iiT . Solenandcr eas
omnibusaliis mineralibus aquis praeferr . Itaque bcncdi -
cant fontes , Bencdicant aquac , Bencdicat Aquisgranum
Domino , lauder & fuperexalcet euminfaxula,dumofferc
& proferr , ex gazophylachiisfuisrhcrmolicisbenedidtas ,
pcrennes,multipliccs, & incomparabiles thermalcjaquas ,
nulla prorfusarte , nullaque induftria humana affcquen -
das . Itaqucdc hifccnoftris , fincere agemus .
Admomtio adBenevolos LeBores .
DLacuit multis , hujus Libelli cditio prima Aquisgra -
* ncnfis , & quia aliquali prscipitantia , & fcftinationo
typis data fucrat , dum hanc accuratiorcm prarpararem
prxlo , complacuit Typographo D » Vander Aa , Ludgd .
Bat : me infcio & quidcm privilegiato , talem qualem &
in corrcttam recudere ; Nihtlominus invitantc , & juvante
Ampliflimo Magiftratu nofao , ccrtiam hanc edkionem
p « * ;