Page
C A P U T I .
Urbk % lerritorii , Templi > £ f calidorum
Fonttum def . riplio .
AQUISGRANUM X \ \ \ gQ,ltz \ isjieiuugramuM ,
GzWisaBaiWkasHxlaCbapelle , M ^ ZftUtti Ac ! uI ^
Germ £ nis2 ( 4CSj/eftaquarum theiraalium mine - ( ^ o ^
ralium raritate , antiquitate , copiofitate , varie - na
tate,falubriute , & efEcacirate famofiflimus locus . Regni
Sedes cis Alpes , UrbsqucRegalu ac Imperialis , Provnv Di £ « it » $
ciaruin ImperitTeutonici v & omniumCivitatumcai > ut,a
Divo Carolo Magmo m pragmarica lanctione ficnuncupa -
ta ; 8c ablmperatorcFredcricoII . inprivilegiofuoconccflb
IdusJan . u66 . in Menapiorumfinibus,inter Rlienum & Situs .
Mofamfita , Romanorum Imperatorum primainaugura -
tionc , S . Caroli Magni fepultura , feptennalique SS . Reli - M « n « -
quiarum oftenratione & Peregrinoru vifirationc celebris .
De cujus originc , ruinis , & incrementish2CpaHciflima .
Romanos clim , dumbcllum adverfusGcrmanosgcre -
xent,his locis intecRhcnum & Mofam confedifle , & Mu - v « uft « »
nimentahabuifre ^ cxJuliiCxfariSjCorneliiTacitijaliorum »
que multorum hiftoriis fatis manifeftum eft : cujus rci
fidem quoquc faciunt quorundam Iocorum appcllatio -
nes , paflimquegrindioresmukxexcubiarum turrcs , &
alia vetuftatis munimenta . .
Illis ergo temporibus ferunt domeftici Annalcs,quem -
dam e Romanis Principibus Granum , vtl Gramum,no -
minc inGalliam Belgicam venilfe , circa annumfalutisfj . p r ; mas
quem pragmatica fanftio D . CaroliMagtti . Ncronis £ f condkot
u4gripp < e Fratretn facit , ut & Chronicon Aquenfc Beckii Gemilit ,
cap . i . Chronicon autem Ultrajc & inum exiftimat , fuifle
SenatoremRomanum . cumuniversafamiliaaNeroncpro -
feriptum , alii veio , lnterquosHiftoriarum Romanorura
peritifllmusWaiTenbergius Granium afteverabat, & Gra -
nios , pluresfummosarmorum Generales recenfebat,aje -
batquc , eum in hifce locis Neronis Proconfulem fuifle ,
& hasaquascalidas , intermontes , fylvafquetuncabditas
invenifle , acin modum Romanorum Balneorum ornalle ,
ufurpalfc , juxtaquehabitaffe , atque arcemfttuxifle , cujus
A inho -