Seite
iz De fotu & potn Thermarum
C A P U T II -
Ve Balneorum , & Thermjtrum Dijferentis .
UT ea , qui - deB . ilneis, & Tliermis Aquisgranen -
fibus,dic ~ turifunHis , diluculius mteliigantur , &
majoii Inteliigcntium utjlitareadaliaeaam Bal -
nea & Thermas applicari poMi . it , merhodoqua -
dam deillorum , & harum Narura,DifFerennis , & Caufis
in genere dicendum videtur . Hanc enim Do & rina : ratio -
nem tradidit Ariftoteles Phyfic . aufcult . I . ut a rerum
generibus progreftus ad fpecies fiar .
Eft igitur Balneum generaliter omne , quod per mo -
Ealneum dum lavacri adhibirum corpusnoftrum juvare poreft ; vel
dcfcnbi - quodfudandi , lavandi , detergcndique ufibus eft deftina -
tum . - fic comprehenduntur omnisgencris Balnea . v . g . aqua ;
dulcis , fluviatilis , vini , ladtis , Olei , aqua : tepida : , balneo -
rum Romanorum,five thermarum,eriam artefadfoe aqua : ,
quse in liquore habent varia fimplicia pro vario Medici
fcopo , item aqua : calidae medicarz naturales minerales ,
quales funt thermales noftrx .
Balnea , qua : Graicis Valaneia,Romanisetiam Balnea
Diyidi - dicuntur , ratione aquarum diftingunrur,ur alia conftent
wr ' fimplici aqua dulci,alia vero medicata five qua : qualitates
quafdamannexashabent , eafqueve ! anatura . velabarte .
Qusaqua dulci conftant , quaedam calida funt , quaedam
frigida . Aquatfrigida : dulcislavacrum,etfiolim Medicisin
curandis morbis ufufuerir , & Veteribus commendatum ;
hodie tamen a Noftris vixinullo habetur medicinaecenfu ;
fluviorum Accolis ramen paftim fervir .
Calidorum Balnea,quseaquadulci conftant . nullafunt ,
qua : nativum ac fpontaneum habenr calorem , ficut aqua -
rum medicatarum mineralium balnea,fed adfcitirium ,
vel communicato , vel adhibito foris igne . Hoc genus Bal -
neorum oliminquoridianofereufu fuitGr £ Ecis,atqueRo -
sxianis ; & in fecunda quidem valetudineinter dehtias , in
adversa