Page
Acfuiigranenfium ffif Foreetanarum n
rebus , fuccis , quibus mixra ia Geocofmo conftant ^
drobetque fien poffe , quod aqua ( cui exacTe commif -
centur limilia , aut contraria ) probe ufurpata,miros quof -
dam , ac faluberrimos effecfusin Infirmorum infkmira -
tibus, & fymptomaribus , v . g . dum fimiliafimilibuscon -
fervare , vel contraria contrariis curare , prozftare & " c . po -
tens fir ^ virtutibus eorum omnium quippe , beata : Ne -
que enim putandum , omnes horum effedtuum caufas , i
primis lolum * aut fecundis qualitatibus dependere ; fed
etiam a rertiis , & aliis quartis , particularibus , tk fpecifl -
cis ; qua : maxime Thermis in funt , ut poftea dicemus ,
cap » 12 . Curiofas de fontium origine indagationes
hic omitrimus , & c aliis rehnquimus , ut tanto citiusad
thermas veniamus .
CAPUT . IV .
T > e caufa Caliditatif Thermarum ^
" IjTNter mulra miranda qua ; rhermis infunt , plurimum Calot
1 fatigavit , & nunc farigac Magnorum virorum inge - ^ ontruirt
1 nia , calor ailualU fontium , queminaquis fpoutenaf - actua ^ s -
JLceiitibus , feniu tefte , deprehendimus : Nullibi major
opinionum varietas de nulla re majus dubitationum
Pelagus : Quid enim mirabihus in rerum natura calidis
aquis ? c frigida terracontra elemcnti naturam perpetuo
tenore fcarurienribus ? conveniunt omnes , thermarum
calidttatem adventiti . im effe , adeoquecaufam ejus aliun - Advejui -
de inveftigandam cenfent . Commodum igitur fuerit tluse *
caufas harum rcrum fufiusinquirere . Itaquc
Ingredior , Sacras aufm recludere Thermas .
Veteres vix ullam calorii lftius caufam in terris depre -
hendentej ad caufam commune & univerfalem athereum
fcilicet calorem recurrerunt utZeno Philofophus , Clean -
tes , Cryfippus , Thermophilus , & c hi fpecialker Soli at -
tribuunu
C $ Dum