Page
jtf Defote ( f peteThermarum
Calores didU tanquam i corde , chermas nacurales mineralesper
ailualc » ca nales producic : hinc quoccordain microcofmicisani -
ei & ae ' malium , coc loca calorum naturalium fine igne vicalmm ,
& quot matrices ebullicionum auc efFervefcentiarum ln
Macrocofmo coc ebulliones & c cffervefcentias aquarum
thcrmalium mineraliura , etiam fine igne illis fimillima : :
Sc ucincorporibus microcofmicis noneftopus jgneaclua -
h ad fufcitandos calores aduales naturales ; ita & in Mai -
crocofmico : atcamen uc opus efl venis , & artenis in
Microcoflnicis , fic in Macrocofmico effcrvefcenciarum
opus eft . analibus pro egrefTu & edu & ione aquarumna -
turalium mineralium ehermalium .
Etfi methodicus medicinalis ordo requireret , ut prius
edifleremus de novo Potationis interno ufu thsrmarum
harum,canquam prsparatorio ad excernum ufum Balnea -
tionis , accamen uc hic anciquicace prarcedic , de eodem
aucecedencer agemus ; ideoque nuncfeorfim defingulis .
C A P U T V .
T ) e Balneit Vrbanis , Csfareano , Patvo & S .
Quirini : ^ uibusve morbisBalneatiane
conducmt .
BAIneum Cajfareanumquod tempore , ftru & ura ,
& commoditace aliis prascellit ( ur videre eft ) &
Cxfare Divonimirum Caroio Magno nomen ha -
ber , qui id ipfum uc fupra diximus reparavit ,
arquein eo fe lavare folebat . quod ne quis fabulofum
putet , Eginhardi vcrba exfcribere placuic , is ejufdem
Caroli fcriba fuit , & in hunc uiodum invitaejus refcrc ,
Deletlabaturvaporibm acfuarum calidarnm ttaturaftum ,
frequenti natatu corpus exctcens , cujus adeo penttufuit ,
ut nullus eijufle potuerit pneferri : ob boc etiam Aquis -
trequen - g ra » i Regiam extruxit , ibique extremis vitst annis ufque
tano D . a ( iobitum conttnuo habitavit , Mnon folum filios . adbal -
Caroh . , ' . J ■ >
neum , verttm & optimatts & amtcos , ahcjuando ettam
fatellitum & cuflodum turbam invttavtt , tta ttt nonnun -
qnam antum vel eo amplim homines una lavartntur . E
qui -