Seite
- AquUgrAnenftum # Porcetanarnm . / /
pitgnantes , & oppolitos Urbanis fimillimos , & aflymbo -
licos ; quos etiam continent , funtque m lllis bafes princi -
palioresoperationumomnium , acfacultatum : Aquisgra -
nenfes ver6 utcommodiores , & multo puriores tzQxSc
redditae,a floribus fulphuretsinfitis tum magis, & aliter c6w
pofitae , illis optirne anteferuntur : fi autem bibenda ? fo -
rent , fervatisfervandis , fieri de k eret . Potata ; per Vnnara
bcne effluunt & aluum fubducunc ait Fabritius .
CAPUT VIII .
T ) e Congrus Balneationis ufu . .
QUemadmodura medicantenta . nifi oppormno Balncis
tcmpore & congoio modo exhibita fuerint , cum de -
adeo fiepc non profunr . ut etiam vehcmenter Icttu u "
lxdant,ica & balnea nacuralia ( qux in reme / ten < * um '
diorum numero cenfencur haud quaquam
poftremo ) fi citra delectum & judicium temere admini -
ftrcntur,non folumnon profunt . fed frcquenter ettam pc -
riculum adfcrunt . Hinc fic,utalii febribus abalneocor -
ripiantur , aliis vero ulcera,aut exanthemata erumpant 9
alii variis morbis , gtavibufque fymptomatibus infeflen -
tur , & languidiores a balncatione redeant . quam accef -
ferint ; nonnulli ne redeant quidem . Quocnca vifum cfl
libello huic , n quobalneorum naturas , compofitiones 9
coinmoditates, & viresabunde declaramus,hancappen -
diccm . tanquam,corollarium anneclere , quodcxrer Bal -
neorum ufus oflendatur ; qtieni nifi Balneances cogno -
verint, & obfervaverint > facilc & oleum , & opetam inilli »
luferinr .
Itaque in ufu Balnei primum omnium illud efto prae -
ceptum : ut aridi , & extenuati non his Balneatioinbus ° 5
1 • . r . . , , . oblunt »
utantur , nec qui febnbus , aut nlia corpons lntempenc
calida laborant ; offieiunt quo ^ Ue himoptofi , aut qui
fanguinis fluxu funt obnoxii , qui quocumque alio fluxu
laborant , qui facilcrefulyuntur , quibus ca ^ uc replccur ,
quj