Seite
66 De fitfi & pDtu Thermarum
AdvertantL . B . nosnullashic oblervationes nfathet *
Balne » - jnp ' b * lneatfonit turatorum annotarc \ aliquas verilTimas
currlon . addituros Cap . 14 . § . 1 . Intcrun Sanati ipfi funtvivxob -
g ^ lateq ; forvationes propnarum Stinationum , Vix elt Civiras in
exicula . - , BeJgio , aut Iniperio , Regnifquc vicinis , in qua non fint
Ovesaliqui , qui hifce Thermis , Balneatione , aut nnnc
earundem Potnttone , aut utrifquecongrue ufitatis , non
fuerint adjuti , aut alleviati , iromb ad Antipodas ufques
Vjx adveniunt Infirmi,qui in morbiscapite s . 6 & c 7 . re -
cenlitis , opem fingularem non fentiant , v . g . Paralytici ,
Claudi , pierumque fanantur , Sc ambulant : Surdi , Mu -
ti , hi quandoque loqnuntur , audiunr ; omnes pro -
pitiante ApollineSupremo,n mobftantibus rhcrmo - ma, -
fligiluiSjde quibus cap . ultimo .
Multa de Thermo - Balneatione diximus , piurima,tan -
quam fcitu necefiaria , addidimus , quibus lavandorum
explcrentur deiideria , Supereftnobis dzThertne - Pota -
tione dicendum, & monftrandum,illammirandis efFe & i -
buseif ; plcnam , ac curativis qualitatibu ? pretiofamlOb -
ganniant Anftarchi , Maledicentia ; eorum , falfvquede -
tra & iones , tanquam Vetularum ineptiarcliminandariunt :
non deerunt rationcs , Authoritates, & experimentaqui -
busillamcordatiMedici, & alii plurimi piobabunt . - Igitur »
C A P U T IX »
De novo PotationIs ufu aquarutnThermalitm ,
" W Nrerno ufui Thermopotationis jicfuifgranenfis idem
DoTFier - I accidit . quod olim mincralium aquarum acidularum ,
mopot . . - | ac aharum rhermaium Potationibus ; eum aliqut fum -
iionc Jp uiis laudibusextollunr , omnique conatu iri medirina
vani va - rntroducere ftudenr . Aliivcro . adaliudextremtim con -
fugienres , omnino improbant , ac rejiciuut , jubentque
8 medica praxiexulare . Illorum multi folis Elogiisjho -
rum pkriquefolis Obtreftatioriibns certant : Utrique a -
crius , quam pro arij & focis : Nulli eorum rationibus ,
quaruxa