Page
Aauisgranenfium ( $ Poreetanarum . € y
dicos , variascurationes , & admirandos cffe & us prodaci
vident , fciuntque , abiishumcdtata , ficcari : ebiftrufta ,
apcriri : repleta vacuari : debilitata roborari : vergentia
ad putredinem,aluetali pra : fervari : lenta & vifcfda in -
cidi,atquc dctergi : colluvics atnueimpuritates vifcerum ,
expediri : optimam tempericm , aqua defciverunt , refti -
tui : illorum depravatam ceconomiam corrigi : tonuni -
que eorum iis reftaurari : immo qualitates mutatas . fa -
litorum , acidorum . accrborum , acrium, & c . dominari ,
mitigari , & dulcificari ; hscque fingula faccre tttto , citt
jucundc,mm \ n \ m [ inedolore , & molejlia : cjttadopttma
euratttms & operationis eJfe,Gai . hb,24 . meth . med . af -
ferit . Hinc rnyriades hominum . qui pafllm ufi funt in «
noxic , in Ttalia , Francid , Gcrmania , & adhuc data oc -
cafione,hic Aquifgrani muntur fine noxa , ^ dverfariorum
allegmsrationes parvi pendunt : iis tamen fatisfacicndum ,
ut ubi fatisfactum fuerit , abunde edam thermarum ha «
tumpotatit faluberrimafuperftruatur & ftabiliatur .
C A P U T X .
Trirn * & potijTtmx ohjccfionis Solutio : num fiilicet
ab acluali , autpttentiali calore calida lecoris in ~
temperies inducatur ^ aut intendatur in interno ujt *
thermarum harum >
PRiufquamhancobjedhonem folvamus . rem ma -
ximi momenti inmedicinamc fa & urum arbitror . fi
thermalem hanc aquam Aquifgrancnfem in fuas
parces integtales ; , tanquamin Anatomen,redigam ,
eafque fingulatim ( quantum intimi ejus receftus gleba -
jumquemetalfo - mincralium varietas , & in aquismixmra
permittunt ) hoc loco probc trutincm ; exhisenim tota
Infii morum iis , vtentium , falus dcpcndet . Senfuptr
H * : c ergo funt , quasfcnfibus nobis obvia exiftunt , par - « " eptibilio
tim fponce , partimSpagyrica analyfcos cog ' ofcibilia \ . " .
CAlor : z . ^ fua : 3 . Chaosfalinum , & ejutfiortt : 4 . Sul
I j phttr