Page
Aqnitgr & Ktnfittm & PorcetanAram , . top
Reftat aquarum harum chcrmalium Aquilgranenfium
Potationis , grandis caviliatio . & qusfi atrocifllmat injiv
riaedebellario , qua aflcrunt Advcrfarij , noscantt , tan -
quam Mcdicamento ad omnes moiboi ; ficur Vulgue
utitur quandoqne vno ephypio ad oranei equos Pax ip -
fij , dchis agemus , & illisobviabimus fufficigncer rario -
aabiiiter , & fpecificative capice fequcnti . Sit ergo
C A P U T XIX
i
£ ) uibut Merbis congrunf Thermdittm Petxtis f
HW * UIIus dubitabic , propricraces Aciduiarum , ac ° t " * *
V - chcrmalium fuboriri a Virtutibus mincraiium , & ntum
Ctetallorum , quibus earum fubftanciae , benifica Natu - Aeidula -
tx manu dotarae, & impraegnatae funr : & ficuc , a priori , rium , &
pcripfafmcc imbibicas fubftanrias mineralesac fpiricuales ' he f m * '
tinfturasin bkhitdtitnihm proprios , & admirandos cf - Iasa '
fcdcus cdunt , quos . rcGcnfuimus } ficpcreafdemin ^ ffMfw .
aibm cxerunr .
Quahfcumqueergo fueric contentorum , & ingredien *
tiumnatura, & compoficio , ralisquoquecrit & facultatum
ratio : immoquia novam quamdam eflentiam , quafifu -
peraddicam , ipfa eJffervefccnna , & mixtionc diflimilium
mincralium . feu contentorum heterogeneorum acquirut
nepefupeiadditum alkalifatum volaule temperaciflimum
& fpeciale tertium , uc diximus , de emplaftro farcotico
Do & if . a Clivolo fcu cimpefitioxcm homegeneam , qualem
fcihcec non habcbant fiogula contcnta feorfim fumpta :
hincetiam fortiunturaquaehx , facultates , & Virtutesfpe -
cialifllmas naturales , - omnibus Elementorum , & Ingtc -
diencium viribus , omnibus , fenfuum conjedturis fupc -
riores , qua : non nifi in mirificis tffectibus feie produnt .
Hinc Galcnus theimas naturales Rcm facram exclamat , ^
& , quia ha : c erant contra Dopmaticam , quam crade - . j . ' . 1
i \ i r ■ ] ? . , . . judiciun *
bac , Mcdicinam , pauca etiam de ns tradidit : dixit , ta - dctbcr
men , expericntiis plus de . iis credendurn , qium ratio - mis .
asbuy . O i Dixi -