Page
u4ejUugrAnenfifm PofCet/tnarum . jjp
ctumfupracap . 10 . inhuncatit alitimmodum : utfcane , vcl
iHim . velprimam Th ; rmopotatrotiisMedici Moderarores
eligant , & PatientibuJ applicent & mfolatia Infirmoiur »
adapcent acufupenr .
C A P U T XIII -
De congruo Potationit ufu ?
QUemadmodum , fupcrius Cap . 8 . pro externo Bal - - j . .
neationit ufu > prius accuratum cxamen , caufarum rat i 0 p M
niorbificarum , morborum , virium , y £ tarum , Com # via ad
plexionum & c . per confultationes Medicorum haben - thamo »
dum monuimus , fimilirer , multo attcntius , pro ufu P otl « ° -
Potationu interno illud prxftandum cenfemus : nc Patien - ncm '
te » . fruftranecbibanr , aur adverfante remcdio in pejas
ruant , ac fibi alia gravia accidentia pariant . Non enim
temediuin univerfalc eft thermarum potatio , adeoque
non Empirici , fed mechodice , & rationabiliter ; juxta
indicationescaufarum & morborum judicandum cft .
Potationebenedeliberara , anrequam fcfe itineri cora »
mittant confulimus ut cafum & ftatum morbi , a Medico
eonfultum,vcl confultationisrefultatumpetant , illudque
adfcrant hoc vel fimili modo .
Domtntti NN . prafensxger * talidiorUhdpatii a ttaturA , Aftefta -
nentricultfrigidioru , cerebri humidtoris , unde catarru t umM « -
efi obnoxius , qut frequentcr itt pu/mona defluentes , ip - dici fup «
fos utcumcjHC debilss k natura adhuc magU debilitant ; Paticncis
fraterea rencs arenie laborant , undegravtjfimis doloribtu ^ * 1 * * -
nephriticis tentatur , pro cjutbtu omnibtu judtcavtmtts
Potum thermarum Acjutfgrancnfittm , ipfi maxime proftt -
tttrum , cju * rum ufum poterit continuare ad trcs fepttma -
noi , inctptendo ab unalibra ad quatuor \ pofi potum ipfit -
rum , poterit balneare ter , vel qttater in Porceto , cun *
regimine convcnienti . quod cur & , & mcdtrationi pntfen -
ttsMedici relinquimtu . Confultatio fuit . DD . de Lespicre
& Oyctdat Mcd . iJruxcllenfes . Vcl Jnfrafcrtpti Mcdici
P 3 vi £ »
!